गियाननि बिजाबफोरखौ सिनायथिनाय

आथिखालाव एनटिएमा रावसोलायनो गोनां गियाननि बिजाबफोरखौ सिनायथिनो आरो सायख’नो थाखाय मुंहोजानाय बांसिन बिजाबफोरखौनो भारतारि मुलुगसोलोंसालि डाटाबेसनिफ्राय लानाय जादों।बे फारिलाइफोरा रोंगसाफोरजों बासिख’जानाय।भारतारि रावफोराव बेफोर बिजाबनि गोनांथिखौ मिथिनो थाखाय फोरोंगिरि,फरायसा आरो सोमोन्दोगोनां आयदा,रावफोरनि गुबुन गुबुन रोंग’सानिफ्रायबो बानबुंथाय लानो लोगो हमनाय जादोंमोन।फारिलाइफोरखौ आरोबाव नायबिजिरनानै फरायसा आरो सोलोंथायजों लोबबागोनां सुबुंफोरनो बांसिननै खामानियाव फैगोन बादि बिजाबफोरखौ फारिलाइयाव सोनाय जादोंमोन।जोबनायाव एनटिएमनि गियाननि बिजाबफोरनि दालाइ आफाद आरो प्रजेक्ट बोसोन आफादा(पिएसि)बे बिमुंफोरखौ गनायदोंमोन।

रावसोलायनायखौ जागायजेननो थाखाय एनटिएमा मोननैजिसे आयदानि रोंगसाफोरा गनायबिबुंथि होनाय बिजाबफोरनि फारिलाइ बुथुमबाय आरो बेफोर आयदानि गांसेजौबा(105) बिजाबफोरनि रावसोलायनाय फोसावनायनि फारसे हाबा मावगासिनो दं।