Translation Today
A Biannual Double-blind Peer-reviewed refereed UGC Approved Journal

रावसोलायनायजों लोबबा गोनां जेंना आरो लिरबिदांफोरजों आबुं महर मोननाय ट्रेन्सलेसन टुडेया एनटिएमनि ददानारि सानमालाइसि। बे गांसे जौगामानथाखोनि गोख्रोङै नायबिजिरफामनाय हादरगेजेरारि सानमालाइसि जेराव रावसोलायनाय सोलोंथौनाय(ट्रेन्सलेसन ष्टाडिस) आरो लोबबागोनां आयदाफोर,रावसोलायनायाव नांथाबनानै थानाय मेलेमजिबि,रावसोलायगिरिफोरनि मोगा-मोगि,नायबिजिरफामनाय लिरबिदां बायदि बायदिफोर फोसावनाय जायो। बे जाखांबोनाय रावसोलायगिरिफोरखौ रोंसोदांनायनि बिबान रुजुनना लायो आरो बिजिसंगिरिफोरनि गेजेराव सोलोंथायारि आयदा सोलाय-सोल’ खालामनायनि जौसां होयो।बे रावसोलायगिरिफोरनि गोसोखौ गावसोर हानाय बादि समाजारि बिबान रुजुनना लानायनि फारसे बोना लांनायाव मदद खालामो।
 

दि इ जाइन

ट्रेन्सलेसन टुडेया भारतारि रावाव आरो रावनिफ्राय गुबै रावसोलायनाय लोगोसे लिरथाय फोसावनानै गोख्रैयै जौगाखांबोनाय ट्रेन्सलेन ष्टाडिस आयदायाव बिहोमा होनो आरो गेवलांसारहोनो सानदों।

ट्रेन्सलेसन टुडेयाव ट्रेन्सलेसन टुडेयाव रावसोलायनाय आरो रावसोलायगिरजों लोब्बागोनां जेंना,गोख्रों बिजिरनायफोर जेराव जेंना एबा नांगौबादि सुस्रांथाय राहा होयै गोनो-गोथो जेंनानि बिजिरनाय,रिभिउ लिरबिदां,रावसोलायनाय आरो रावसोलायनाय बिजाबनि सायाव रिभिउ होनाय,गुबै रावसोलायनाय,सुजुगिरिनो लाइजाम,मोनसे गोख्रै ट्रेन्सलेसन टुडे नागिरग्रा खाबु,रावसोलायगिरि,बिहोमाहोगिरि आरो लिरगिरिफोरनि नायखांबिलाइ थागोन।इयुनाव बेयाव मोनसे गोदान खोन्दोसा रावसोलायगिरिफोरनि साख्रिनि हाथाइ,रावसोलायनायनि सप्तवेर बायदि बायदि थागोन। बेयाव सरासनस्रायै रावसोलायनायाव नुजानाय जेंना आरो गोनो-गोथो जानाय आरो जर’खायै भारतारि रावाव आरो रावनिफ्राय रावसोलायनायाव बांसिननै गोनांथि होनाय जाहोन।अदेबानि बे सानमालाइसिया भारतारि रावफोरावल’ सिमागोनां जानानै थानाय नङा।

भारताव रावखान्थियारि सानस्रिया जेरै गोदान नङा बे बादिनो सानस्रिनि मोनसे बाहागो महरै रावसोलायनाया भारत आरो जौगालु हादरफोरनि थाखाय गोदान नङा.बेफोर गोबां बांरावारि हादरफोरा सासे रावसोलायगिरिनि सिमां
  » जों रावसोलायनाय हाबा-हुखानि गोख्रै गोसारनाय हास्थायो
  » जों ट्रेन्सलेसन ष्टाडिसनि सिमनाखौ आरोबाव बांहोनो हास्थायो
  » जों रावसोलायनाय हाबायाव साबसिन-हामसिनखौ हास्थायो