ڈاٹا بیس

این ٹی ایم دٔسۍ چھِ زانکاری ہٕندۍ شےٚ ذخیرٕ یا ڈاٹا بیس بناونہ آِمتۍ۔یِم چھِ ترجمہ کارن ہُند قومی رجسٹر یعنی این ٹی آر،ہندوٗستانۍ یونیورسٹی ڈاٹا بیس،فیکلٹی ڈاٹا بیس یا ماہِر رپازِٹری،ناشِر ڈاٹا بیس، ترجمہٕ کتاب نامہٕ ڈاٹا بیس تہٕ لۅغات تہٕ لفظٕ راش ڈاٹا بیس۔یم چھِ نہٕ چھرا این ٹی ایمس پننین سرگرمِین منز مدتھ کران بٔلکہِ چھُ یِم تِمن سارِنٕے ماہرن، ناشرن، طلباہن تہٕ ترجمہ کارن کیو تِمن فردن ہٕندِ مدتہٕ باپتھ تہِ یِم اتھ مادانس منز کام کران چھِ۔ یہِ ڈاٹا بیس چھُ ہندوستانۍ زبانن ہٕندین ترجمہ کارن ،اہم یونیورسٹی ین تہٕ تِمن ہٕندس درسی موادس متلق ،مختلف مضموٗنن ہٕنزِ فیکلٹی تہٕ ماہرن ہٕنز، ہندوستانۍ زبانن ہٕندین اہم ناشرن ہٕنز،مختلف زبانن منز سپٕدۍ مِتین ترجمن ہٕنز کیو لۅغاتن ،لفظٕ راشن تہٕ تلفظی قایدن ہٕنز زانکاری فراہم کران۔یہِ ڈاٹا بیس ہیکہِ طلباہن،محقِقن تہٕ فیکلٹی باپتھ سیٹھا مدد گار ثابت سپدِتھ۔