لۅغات تہٕ لفظٕ راش ڈاٹا بیس

لۅغات تہٕ لفظٕ راش ڈاٹا بیس چھُ ورتاون والین یک لِسٲنی ، دُ لسٲنی تہٕ کثیر لِثٲنی لۅغاتن، مختلف مضموٗنن ہٕندین لفظٕ راشن تہٕ ہندوستٲنۍ زبانن ہٕندین تلفُظی قٲیدن ہٕنز مُکمل زانکٲری پراونس اہل بناوان۔ أکِس مُقررٕ میعادس منز این ٹی ایم دٔسۍ دِنہ آمثن کامین اند بوٚر دِنس منز گژھِ عٔلمی متنہٕ کین ترجمہ کارن دُلِسٲنی لۅغاتن تہٕ مخصوٗص مضموٗنن ہٕندین لفظٕ راشن کیو مبنی بر متن تلفُظی قٲیدن تام رسٲیی آسٕنۍ۔مبنی بر متن لفظٕ راش ہیکن ترجمہ کارن میعٲری اصطلاح ورتاونس منز مدتھ کٔرِتھ۔