وسٲیل

علمی کتابن ہٕندِ ترجمہ خٲطرٕ ترجمہ کارن اتھ روٚٹ کرنہ باپتھ چھُ این ٹی ایم تیکنیکی اصطلاح سٲزی تہٕ لۅغات سٲزی تہِ کران۔یِم ؤسیلہ چھِ ترجمہ کارن ہٕندِ باپتھ آن لاین بدس۔