गोड़ोवानाक् पुथी रेयाक् नागाम

-तोरजोमा डेटाबेस रेयाक् मित् पुथी सूची रेयाक् लाकती आटकार आकाना। अनुकृति मित् तोरजोमा सेवा आर बापाडा साइट भारत रेयाक् पारसी को भारत रेयाक् सेंट्रल इंस्टिच्यूट , साहित् अकादमी आर नेशनल बुक ट्रस्ट पेना आसोन स्स्था को दाराय ते 2002 बेरेत् आकाना। गोटा तोरा 20000 ञुतुम तुमाल कातेन बापाडाय जारवा केदाआर अनुकृति रेयाक् मित् डेटा बेस लेकाते उतनाव आकाना। मेनखआन डेटा रेयाक् साबुत रुवाड़ आर लाहा सेन इदीय रेयाक् लाकती मेनाकअ

एनटीएम दो जून 2008 रे एहोप आकाना आर अनकृति दो एनटीएम सालाक् मेसाल् आकाना। तोरजोमा डेटाबेस रेयाक् पुथी रेयाक् सूची तेयार लागित् एनटीएम रे चालाक् काना। पोन्था 2001 रे एहोप् रे नावाँ कुरुमुटू सालाक् नावाँगाड़ ते एम आकाना। मित् होर डाहार पाञ्जा नाकसा बेनाव आकाना। डेटा दो आयमा लेकान सोत खोन तुमाल आकाना। जोनोड़ा डेटा रेयाक् जाव आनातु ओचोय लागित् भारत रेयाक् एटाक् एटाक् जेगेत् बिरदागाड़को, उछान घारोञ्ज ,पुथी मुराई ओड़ाक् , तोरजोमा एजेंसी, साँवहेत् सावता आर संस्थाको सालाक् थिपिक् आकाना। आले फिल्टर आर डिजीटल रेयाक् लाकती मेनाक्आ। नोवाँ बाबोत तरे 70000 ञुतुम रे बापाडाय तुमाल आकादा। 2011 रे नोवाँ आयमा भारत रेयाक् पारसी रे तोरजोमा आकान पुथी को रेयाक् डेटा पर कामीयेत् काना। प्रो जी एन देव्य, भाषा संस्थान केन्द्र, वड़ोदरा, गुजरात आक् आयाक् गोनोङानाक् तुमालाक् 20000 ञुतुमाक् ए दान लागित् एनटीएम ए काथा वाकादेया।

सितम्बर 2011 रे प्रोफेसर देव्य आर एनटीएम टीम तोरजोमा डेटाबेस रेयाक् पुथी सूची को डिजिटल लागित् ते आगाम होर रे गालमाराव लागित् मैसूर रे एनटीएम दाराय ते मित् माहाँ ओराम कार्यशाला रे ञाम हुय आकाना। कार्यशआला ताला रे प्रो देव्य दो मित् तोरजोमा लागित् जुदा ओनोरोम एम रेयाक् बिचार ए दोहोवाकादा आर आयमा सोलहाय एम लेदा। नवम्बर 2011 रे मित् कार्यशाला रे डेटाबेस रेयाक् तकनीक बाबोत ते वडोदरा रे ओराम लेदा। मित् टेम्पलेट मूल पाट सालाक् तोरजोमा बाबोत रे बाड़ती खोन बाड़ती बाडाय ओचोय लागित् ते तेयार आकाना। एनटीएम लाहा सेन पुस्टाव कामी ते मेनाया। नितान नोवाँ वेबसाइच रे 25 पारसी रे 2000 फिल्टर ञुतुम ए मेनाक्आ।