तोजोमावाक् पथी को

होड़ाक् आचू

भारत रे जोतो तोरजोमा बाबोतानाक् कामीकासनी लागित् मित् क्लियरिंग हाउस बेनाव लागित।
डेटाबेस रेयाक् डिजाइन बेवान लागित् आर बापाडाय को रे उनीयाक् एनेम लागित् प्रो. जी. एन. देवी, भाषा संशोधन केन्द्र, वडोदरा आडी थुम सारहावे काना।

पुथी को रेयाक् सूची चेदाक्?

पुथी सूची मित् बेबोसतावानक् पानवाड़हाव आर पुथी कोरेयाक् बोरनोन काना। ओनाइयाते, नोवाँ मित् सूची हुय दाड़ेयाक्आ मित् लेकान कारक रेयाक् एपेम बिसोय, पारसी, से ओकत आनाक्। बेवहार लेकाते नोवा सूची रे फायलावाक् आर बाछावाक् हुय दाड़ेयाक्आ।

पुथी सुची रेयाक् लाकती दो बिसोय रेयाक् गेयान बाडाय साना को लागित् आवसान ते सेटेर हुय दाड़ेयाक्आ मित् बिसोय जिनिस हो बेवोसता लेकाते बापाडाय लागित् काना। बापाडाय दो पुथी से ओना रेयाक् आरजावाक् कामीकासनी खोन काना। खान, पुथी रेयाक् सूची दो किछूगान पुथी कोरेनाक् नागाम ए लायेत् काना।

तोरजोमा रेयाक् डेटाबेस रेयाक् पुथी सूची को उतनाव बाबोत रे बाड़ती बाडाय लागित् नोण्डे क्लिक मे
  सोतः
  » अनुकृति (सीआईआईएल- साहित्य अकादमी आर एनबीटी)
  » भाषा संशोधन केन्द्र, वडोदरा
  » ब्रिटिश लाइब्रेरी रेयाक् ओरिएंटल आर भारत ऑफिस रेयाक् तुमालाक्
  » एटाक् एटाक् उक्-छान कोवाक् कैटलॉग
  » सेन्ट्रल रिफरेन्स लाइब्रेरी, कोलकाता
  » नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया लिटेरेचर (एनबीआईएल)
  » साउथ एशियन यूनियान कैटलॉग (यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो लाइब्रेरी साउदर्न एशिया डिपार्टमेंट)
  » यूनेस्को
  » यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनोइस, उरबाना – एनटीएम रेयाक् अभियान रे निताक् बाड़ती फार्म खोन बापाडाय रेयाक् सोत आर चाँड़ ते डेटाबेस रे जोड़ाव लागित् ते डिजिटेलेत् काना।

केता पुथी सूची

पुथी सूची रेयाक् केता बाबोत रे, एटाक् एटाक् सोत को रे पुथी सूची रेयाक् फोरमेट को जुदा-जुदा मेनाक्आ।

बाड़ती लेकाते बारया फोरमेट गिस हुदिस लेकाते एमएलए (मॉडर्न लेंग्वेज एसोसियेशन) आर एपीए (अमेरिकन साइकोलोजिकल एसोसियेशन) रेयाक् फोरमेट काना। मॉडर्न लेंग्वेज एसोसिएशन रेयाक् केता दो खोण्डरोन पाहटा रेयाक् लेकाते को लायेत् काना से एटाक् बिसोय को रे पुथी सूची बेनाव लागित् ते बाड़ती लेकाते बेबोहारोक् ञाम आकाना। दिसाम तोरजोमा मिशन हो नोवा जोड़ा युनिक लेखा ओरोम केता सालाक् निया केताय आङ्गोच् एत् काना।

एनटीएम दाराय ते उतनाव पुथी सूची रेयाक् बेजुड़ी गुन को मेनाक्आ

एनटीएम दाराय ते उतनावाक् नोवा पुथी सूची साँवहेत् आर बे साँवहेत् बानार लेकान बिधा सालाक् जोनोड़ाव तोरजोमा पुथी रे फेडात मेनाक्आ। नोवा इका कातेन नोवा संविधान रेयाक् इराल आनाक् थाक रे मेनाक्आ से बाङ भारत रेयाक् जोतो पारसी को रे तोरजोमावाक् उछान पुथी को रेयाक् तुहकीत रेयाक् ए कुरुमुटूयेत् काना।

भारत रेयाक् पारसी को आर एटाक् पारसी को खोन तोरजोमा पुथी को रेयाक् बापाडाय को सेलेद रेयाक् कामी हो कामीकासनी रेयाक् हिंस काना।

एनटीएम भारत रेयाक् पारसी को ते तोरजोमा आकान पुथी को लागित् आईएसटीएन (इंडियान स्टेंडर्ड ट्रांसलेशन नंबर) पुथी सूची दाराय ते सेनोक्आ, भेगार ओपरोम रेयाक् लेखा रेयाक् प्रस्ताव मेनाक्आ। आईएसटीएन बेनाव रेयाक् ओजे दो काना एटाक् एटाक् भारत रेयाक् पारसी को ते उछानोक् कान तोरजोमावाक् पुथी को पाञ्जा ञाम लागित् ते। नोवा पुस्टाव गेया जे छापावाकान पुथी रेयाक् लेखा, पारसी, मित् बिसोय, ओना सेरमा को ताहेना जाहाँटाक् दो खोण्डरोनिया, बुदगारिया. गेयाक् हामेट को गोड़ो को ञामा।


एनटीएम बाड़ती खोन बाड़ती वेब फेडात सेटेर लागित् ते नोवा डेटाबेस रे दोहोय लागित् ए गोटा केदा। नोवा हो डेटाबेस रे नावाँ बापाडाय सालाक् सुसार रेयाक् दाँव ए एमोक् काना।

जुदि आम लाहा खोन एनटीएम रेयाक् डेटाबेस सालाक् जोनोड़ाव बानुक् मेया जाहाँ गे तोरजोमा बाबोत रे बाडाय मेनाक् खान, आम एनटीएम गोड़ोवाय लागित् नेवतायेत् मेयाय। आम हो यूजर एकाउंट बेनाव कातेन आर आमाक् तोरजोमा बाबोत रे गेयान रेयाक् रिकॉर्ड एम बेनाव दाड़ेयाक्आ। आम हो ntmciil@gmail.com रे बापाडाय कोल दाड़ेयाक्आ एनटीएम होतेते डेटाबेस रेयाक् नावाँ आरोक्आ। जुदि आम उक्-छानिया कानाम, आम सोझे डेटाबेस रे सेन कातेन निताक् तोरजोमावाक् को बाबोत रे नावाँ आरोय लागित् ए बेबोहार दाड़ेयाक्आ। आम हो ntmciil@gmail.com रे बापाडाय कोल दाड़ेयाक्आ एनटीएम होतेते डेटाबेस रेयाक् नावाँ आरोक्आ।

पुथी सूची सेन्दरा

भारत रेयाक् पारसी को रे जाहाँलेकानाक् तोरजोमा पुथी बाबोत रे बाडाय लागित् ते नोण्डे क्लिक मे