भारोत रेयाक् बिरदागाड़ डेटाबेस

भारोत रेयाक् बिरदागाड़ डेटाबेस एनटीएम दारायते कुरुमुटूवाक् काना, जाहाँ रेयाक् जोस तेत् काना भारोत रेयाक् मिमित् बिरदागाड़ आर एटाक् सेचेत् संस्था को बाबोत रे बापाडाय पासनाव। नोवाँ रे ओना बिरदागाड़ रे पाड़हाव हुयुक् कान एटाक् एटाक् पाड़हाव तारी, ओना रेयाक् पाट बेवरा, आर पानाड़हाव को रेयाक् साहाटाय सोदोरोत् काना। नोण्डे खोन थाक् आकात् को संस्था कोवाक् वेव ठिकाना हों ञाम दाड़ेयाक्आ। नोवाँ डेटाबेस रे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दाराय ते बातावाकात् 155 टी बिरदागाड़ रेयाक् बेवरा मेनाक्आ। ऩोवाँ संस्था को रे पाड़हावेत कोको एटाक् एटाक् बिसोय रेयाक् पाड़हावतारी आर पाट बेवरा मेनाक्आ। नोवाँ बिरदागाड़ रेयाक् ठाउका पुथी रेयाक् डिजिटल साहटा, ओना रेन ओनोलिया, उक्छानिच् एमान सालाक् जोतो बापाड़ाय सेलेत् मेनाक्आ ।

दिसाम रेयाक् जाहाँन संस्था रेयाक् पाड़हावतारी आर पाटबेवरा रेयाक् बाबोत रे नावाँ बापाडा को बेबोहार लागित् बुदगारिया आर सेचेदहिया को नोवा बापडाय ञाम लागित् तुलाजोखाय गित् गोड़ोवाकोवाय। बिरदागाड़ रेयाक् पाडहाव तारी रेयाक् गोड़होन पाछनाव कातेन आतो आर सोहोर टोठा रेयाक् बिरदागाड़ ताला रे जुड़ी ओचोय लागित् तुलाजोखा दाड़ेयाक्आ। एनटीएम, लाहादिन लागित् मोनेयान होड़ को लागित् मेनाक् जिनिस बाड़ती लागित् उछानाक् सालाक् डेटाबस रेयाक् सीडी आर एटाक् सुबितावानाक् जोगाजोग माध्यम को एम दाड़ेयाक्आय।