संसाधन

गेयान फेडातानाक् पुथी को तोरजोक्मा को गोड़ोवाको लागित् एनटीएम तकनीकी साबादमाने, साबाद मुराई एमान सापाप को उतनावेत् कानाय हाँक्। तोरजोक्मा कोवाक् सुबिता लागित् नोवाँ सापाप ऑनलाइन ताहेना।