संसाधन

अनुवादकहरुलाई पाठ्य पुस्तकहरुको अनुवादमा सहायता प्रदान गर्न एन.टी.एम. ले तकनिकी शब्दावली, शब्दकोश आदि संसाधनको विकास गरिरहेको, अनुवादकहरुको सुविधाको निम्ति यसलाई अनलाईन उपलब्ध गराइने छ।