आमचे विशीं

राष्ट्रीय अणकार मोहिमे वरवीं अणकाराचो उद्योग स्थापन करप आनी खेरीतपणान भारतीय भासांनी विद्यार्थी आनी अकादेमींक ज्ञान पाठ पुरवण करून दिवन, उच्चतर शिक्षणाक चालना दिवप अशी भारत सरकाराची येवजण आसा. भासांच्यो आडमेळी पार करून ज्ञान समाजाची निर्मणी करप हाची दूरदृष्ठी आसा. संविधानाचे 8 वे अनुसुचीत वळेरींत आसपावीत आशिल्ल्या सगळ्या भारतीय भासांनी अणकारा वरवीं ज्ञानाचो प्रसार वा फांकारणी करप हो एनटीएमाचो मुखेल हेतू आसा.

अणकार करप्यांक दिशा आनी दिका दिवंक, प्रकाशकांक अणकारीत पुस्तकां प्रकाशीत करूंक प्रोत्साहन दिवंक, भारतीय भासांनी आनी भारतीय भासांतल्यान प्रकाशीत अणकाराचो डाटाबेस दवरचे खातीर आनी अणकारा संबंदीं माहिती पुरवण करपी माहितीगार/साठो निर्माण वेगवेगळ्या प्रकाराचे प्रयेत्न करतात. ह्या प्रयेत्ना वरवीं NTM ही भारतांत अणकाराचो उद्योग स्थापूंक येवजिता. अणकाराच्या माध्यमांतल्यान नवी संज्ञांचो तशेंच डिस्कोर्स स्टायलीचो विकास करून भाशेच्या आधुनिकीकरणाक चालना दितली अशी अपेक्षा आसा. हे आधुनिकीकरणाचे प्रक्रियेंत, खास करून भारतीय भासांनी शिक्षणीक डिस्कोर्सांत, अणकारपी वा अनुवादक एक म्हत्वाची भुमिका सोबयतले.

अणकाराचो उद्योग स्थापणूक करपाचो हेतू पूर्ण करूंक ज्ञान पाठाचो अणकार हो पयलो पांवडो आसा. ज्ञान प्रसारा अंतर्भूत सगळ्या पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान हो एनटीएमा खातीर ज्ञान पाठाचो कॉर्पस आसा. सध्याक NTM ही, उच्च शिक्षणा संदर्भांतल्या सगळ्या शिक्षणीक साहित्याचो अणकार 22 भारतीय भासां मदीं करपाच्या कामांत गुंतिल्ली आसा. उच्चतर शिक्षणीक पाठ जे आतां सध्याक चडशे इंग्लीशींत आसात, तांचो सगळ्या भारतीय भासांनी अणकार करून, व्हड प्रमाणांत ज्ञानाचें दालन उगडपाची एनटीएमाची मोख आसा. हे प्रक्रिये वरवीं विशिश्ट ज्ञानाची समुदाय निर्माण जातली अशी अपेक्षा आसा.