अस्विकरण (डिसक्लेमर)

एनटीएम हे वॅबसायटीचेर, वॅबसायटीच्या पानांतल्यान आनी अहवालांतल्यान विविध प्रकाराची माहिती पुरवण करता, जशें विद्यापीठ, संस्था आनी संघटणा, एकतर डावनलोडेड वा ई-मेला वरवीं ह्या अहवालातील तशेंच वॅब पानांचेर मजकूर हो लोकांचे सेवे खातीर Click Hereपुरवण केल्लो आसा.

ह्या माहितीमधे त्रुटी किंवा टायपोग्राफीकल चुका असू शकतात. सूचने शिवाय माहिती बदलल्या वा अद्यावत केल्या जाऊ शकते.

तुमचे सेवे खातीर ह्या लिंक्स आमी दुसऱ्या संकेतस्थळांना देऊ शकतो जर त्यांचा आशय तुमच्या आशयाशी संबंधित असेल तर. तुमच्या सेवेखातर आमी ह्या लिंक्स अशा संकेतस्थळांना देऊ शकतो ज्यांचा आशय तुमच्या आशयासंबंधित असेल. जेव्हा तुमी Click Here अशे वॅबसायटीचो वापर करतात तेन्ना अशे वॅबसायटी Click Here पासून वेगळी आसा वा आमचें तांच्या आशया कडेन कांय एक दिवप-घेवप ना हें मतींत धरचें.

Click Here ही खंयचेच परिस्थितींत, हे वॅबसायटीचो कसलोय केल्लो वापर, जातूंत सरळ, वा दुसऱ्या कडल्यान, वा विशेश वा हेर परिणामी लुकसाण जाल्यार वा हे वॅबसायटीन पुरवण केल्ली कसलीय माहिती/ सामुग्री, वा अहवालांनी पुरवण केल्ली कसलीय माहिती / सामुग्री मेल वरवीं धाडल्यार, वा हे वॅबसायटींतल्यान डावनलोड केल्यार, वा हेर खंयचीय हायपरलिंक केल्ली वॅबसायट, जातूंत फायदो वगळायिल्लो, वेवसायांत पडिल्लो खंड, प्रोग्राम्स शेणिल्ल्यान वा हेर कसल्याय प्रकाराचो डेटा आसपाव आसतलो, जरी आमी असल्या लुकसाणाची संभावना आदींच व्यक्त केल्ली आसल्यार लेगीत. हे वॅबसायटीचेर सगळी माहिती आसा तशीच पुरवण केल्या आनी ताची कसलीय हमी ना, जी व्यक्त केल्ली ना वा अस्पश्ट केल्ली ना हाचोय आसपाव आसा. विक्रे खातीर लागू जावपी हमी, खेरीत उद्देशा खातीर योग्य आशिल्लें वा उल्लंघन करूंक नाशिल्ल्याक.