साधनसामुग्री

अणकारप्यांक तेंको वा मदत करूंक, NTM तकनिकी शब्दावळी, शब्दकोश आनी हेर सारकी साधनसामुग्री विकसीत करता. अणकारप्यांचे सोयी खातीर ही साधनसामुग्री ऑनलायन उपलब्ध केल्यांत.