अणकाराचें काम

देशांतल्या प्रकाशकां कडेन समन्वय करून NTM भारतीय भासांनी अणकार प्रकाशीत करता. हे प्रकाशक एकतर निवडिल्ल्या पुस्तकांचे मालकी हक्क आशिल्ले प्रकाशक आसतात वा अशे लोक जे भारतांतल्या वेगवेगळ्या प्रांतांनी पुस्तकां प्रकाशीत करतात. ऍनटीएम अणकारीत पुस्तकाच्या मार्केटींग आनी वितरणा खातीर अशा प्रकाशकां वांगडा काम करता.

अणकार भायर हाडूंक मोहिमेन वापरिल्ले दोन तात्पुरते मोड अशे आसातः

  » मूळ प्रकाशक स्वत: प्रकल्प घेतात आनी अणकार हाडटात. ऍनटीएम अंशत: ह्या प्रकल्पांत खर्चाचो थोडो भार सांबाळून वा अकादेमीक तज्ञांची पुरवण करून वांटो घेतात.
  » जरी मूळ प्रकाशकाक पुस्तकाच्या अणकाराची रूच वा आवड नासल्यार ऍनटीएम तो अणकार, ताचें प्रकाशन वा वितरण भारतीय भाशेंतल्या प्रकाशका कडल्यान आवटसोर्स करून घेतात आनी अणकाराची मालकी स्वत:कडेन दवरतात. मूळ ग्रंथाचे मालकी हक्क आशिल्ल्याक मानधन मेळटा. जरी भारतीय भाशेंतलो प्रकाशक अणकार करून घेवंक शकना जाल्यार ऍनटीएम तो अणकार करन घेता आनी कॅमेरा रेडी कॉपी तयार करता. ऍनटीएम कॅमेरा रेडी कॉपी भारतीय भाशेंतल्या प्रकाशकाक दिता. प्रकाशक त्या अणकारीत ग्रंथाची वा पुस्तकांची छपायी वा वितरणाची जापसालदारकी स्विकारता.

दुसऱ्या प्रकाराक टर्नकी मोड ऑफ ट्रांसलेशन असायनमँट म्हणटात.