शब्दकोश आनी शब्दावळी डेटाबेस

शब्दकोश आनी शब्दावळी डेटाबेस एकभाशीक, द्वैभाशीक तशेंच बहुभाशीक शब्दकोशांक; वेगवेगळ्या विशयांची शब्दावळी; भारतीय भाशेंतल्या थिसॉरसांकूय व्यापक माहितीची ऍक्सॅस दिता. एनटीएमाक सोंपयल्लें/दिल्लें काम एका निर्धारीत वेळांत पूर्ण करूंक अणकारप्याक द्वैभाशीक शब्दकोश तशेंच विशया कडेन संबंदीत आनी ग्रंथ-पाठ शब्दसंग्रह उपलब्ध आसप आवश्यक आसा. हे ग्रंथाधारीत शब्दसंग्रह अणकारप्याक प्रमाणीत पारिभाशीक शब्दावळीचो वापर करूंक आदार करतात.