प्रकाशनां

अणकाराची प्रक्रिया चड पद्धतशीर करूंक NTM थोड्या पांवड्यांचें अनुसरण करता. ते म्हणल्यारः भासां खातीर पुस्तकां वा पाठ निश्चिती वा वळख करप; निश्चित केल्या ग्रंथां खातीर इंटलॅक्चुअल प्रॉपटी रायट्स मेळोवप; भारतीय भाशेंतल्या प्रकाशकांक संपर्क करप वा संपादकीय सहाय्यक गटाच्या मार्गदर्शना खाला अणकारीत पुस्तकांचें परीक्षण करप. दोन विभिन्न पांवड्यांचेर अणकाराचें परीक्षण करतात अणकारप्यान प्राथमीक परिक्षणा खातीर आनी मान्यते खातीर पयल्या धा पानांचो अणकार दाखल करप अपेक्षीत/गृहीत आसा. निमाणें परीक्षण हें अणकाराचें पुराय हस्तलिखित हातांत आयल्या उपरांत करतात. अणकाराचो दर्जो राखूंक ह्या पांवड्यार परिक्षण प्रणालीचो वापरप जावप उपकारक/सहाय्यक थारता.