गियाननि बिजाबफोर

गोजौ सोलोंथायजों लोबबागोनां गासै सोलोंथायारि बिजाबफोरानो एनटिएमनि गियान बिजाबनि आवथा।बेफोर बिजाबफोरखौ भारतारि रावफोराव रावसोलायनाय आरो मोनहोनाया एनटिएमनि मोनसे थांखि।

रावसोलायनो थाखाय जौमाफरायसालि/मुलुगसोलोंसालि सोलोंथायनि गासै फराबिजाब,रिफारेन्स बिजाब आरो जायखि-जाया आयदानि गुदि होनना सानजानाय लिरबिदांफोरखौ सोफानाय जादों।

गोजौ सोलोंथायनि गाहाय आयदाफोरनि मोनडजिगु(69) आयदाखौ एनटिमाव लानाय जादों। बेफोर आयदाफोरा मुलुगसोलोंसालि अनसुंथाय आयोग(इउजिसि) आरो दुलाराय भारत आरोंदायारि सोलोंथाय गौथुमजों(एआइसिटिइ) गनायथि जानाय।गाहायाव बेफोर गाहाय आयदाफोरनि फारिलाइखौ होनाय जाबाय।

1. बैसोगोरा/ थादयै सोलोंथाय (एनद्रालॉजी) फसंथानारि नङै सोलोंथाय 36. जारिमिन (गोरलै)
2. एन्ट्रपलजी (मुवायारि) 37. नखर बिगियान
3. एन्ट्रपलजी (समाजारि) 38. सुबुं मोनथाय आरो मावनां हाबा
4. आरब हारिमु आरो इसलामिक सोलोंथाय 39. खारिथियारि (बिजाब बास्त्रि आरो खारिथि बिगियान )
5. गोदोनि सोदोमस्रि नायगिरग्रा बिगियान (रांखावरि, मुद्रा, लाफानानै) 40. हादरगेजेरारि सोमोन्दो आरो ओनसोल सरसा )
6. न लुनाय / बानायनायनि बिगियान। 41. रादाब बिजोङारि सरसा/ बिजों सरसा/ सुबुं फोनांजाबथाय।
7. जोंलारि मुवा बिगियान। 42. मावदांसा अनसाय/ गावारि (HRD) मेनेसमेन्ट/गामिनारि सोमोन्दो
8. जिवारि मुवा बिगियान 43. आयेन
9. जिवारि रसायन बिगियान 44. राव बिगियान।
10. बिरोंदामिन। 45. मेनेसमेन्ट
11. लाइफां बिगियान (गोरलै, सरासनस्रा) 46. आखाइनि हांखो बिगियान
12. रसायन बिगियान (गोरलै/सरासनस्र) 47. सानखान्थि
13. फालांगि 48. फाहामथाय बिगियान (एमबीबीएस थाखोनि
14. रुजुथाय थुनलाइ 49. जिवसा बिगियान
15. कम्पिउटार बिगियान आरे बाहायथि (सोरजिना लानाय सोलो आरो रबारारि दाजेमखौ लाफानानै) 50. दोनथुसालि बिगियान (संरैखाखौ लाफानानै)
16. क्रिमिनलजी आरो फरेनसिक बिगियान 51. देंखो बिगियान
17. हारिमु सरसा (भारतारि हारिमुखौ लाफानानै) 52. गोजोन/गान्धीजी सानथौ सरसा।
18. साइबारनेटिक्स 53. आरिमु(मोसानाय, फावथाय, थियेटार, सरसाखौ लाफानानै)
19. मोसानाय आरिमु 54. फिलसफि
20. रैखाथि आरो दावहा आदबारि सरसा 55. देहायारि/ सावस्रियारि सोलोंथाय।
21. रांखान्थि 56. मुवा बिगियान (गोरलै)
22. पयेटिस 57. पयेटिस
23. आरोंदामिन अख्रांमायारि (बिरखं डिङाखौ लाफानानै) 58. राजखान्थि बिगियान
24. आरोंदामिन- रासायनारि (दो दोखोल आरो पलिमार) 59. सुबुं सानखो सरसा
25. आरोंदामिन- सुबुङारि 60. साइकलजि
26. आरोंदामिन- मोब्लियारि 61. पाब्लिक एडमिनिसट्रेसन
27. आरोंदामिन- मोब्लिबफोनांथाय (टेलिफोन फोनांजाब बिजों खौ लाफानानै) 62. दोहोरोमारि सरसा/ दोहोरोमारि रुजुथाय सोलोंथाय
28. आरोंदामिन- आरोंदायारि(जन्थ्र, जन्थ्रफाहामगिरि , अटमबाइल) 63. सुबुङारि मुलि आरो माहारियारि सावस्रि
29. आबहावारि बिगियान 64. सुबुङारि हाबा
30. फोलेरारि बिगियान 65. सचिवलजि
31. सावथुनारि सरसा 66. टरिजिम एडमिनिसट्रेसन एण्ड मेनेजमेन्ट
32. सुबुं थुनलाइ (खुगा थुनलाइ आरो ट्राइबेल थुनलाइखौ लाफानानै) 67. रावसोलायनाय सरसा।
33. जोनोम/सोरजिनि बिगियान ,जौगा सुबुं दानायनि बिगियान ,सोरजिनि आरोंदामिन। 68. भिजुवेल आर्टस (सावगारि पेइनटिं/ स्कालपचार/ ग्राफिक/ एपलाइड आर्ट/ जारिमिनारि आर्ट खौ लाफानानै)
34. बुहुम खौरां 69. आइजो सरसा।
35. बुहुमखौराङारि बिगियान 70. जुलजि (गोरलै )