ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਟੂਡੇ
A Biannual Double-blind Peer-reviewed refereed UGC Approved Journal

ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਟੂਡੇ ਐਨ.ਟੀ.ਐਮ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਕ ਛਿਮਾਹੀ ਰਸਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੇਖ ਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਇਕ ਮਿਆਰੀ ਸਮੀਖਿਅਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਸਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਅਧਿਐਨ/ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੇਖ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਨੁਵਾਦਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਸਮੀਖਿਅਕ ਲੇਖ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਰਸਾਲਾ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਅਨੁਵਾਦਕਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੱਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਿਚਾਰ ਵਿਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਇਕ ਇਕ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰਸਾਲਾ ਅਨੁਵਾਦਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਦਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ।
 

दि इ जाइन

ट्रेन्सलेसन टुडेया भारतारि रावाव आरो रावनिफ्राय गुबै रावसोलायनाय लोगोसे लिरथाय फोसावनानै गोख्रैयै जौगाखांबोनाय ट्रेन्सलेन ष्टाडिस आयदायाव बिहोमा होनो आरो गेवलांसारहोनो सानदों।

ट्रेन्सलेसन टुडेयाव ट्रेन्सलेसन टुडेयाव रावसोलायनाय आरो रावसोलायगिरजों लोब्बागोनां जेंना,गोख्रों बिजिरनायफोर जेराव जेंना एबा नांगौबादि सुस्रांथाय राहा होयै गोनो-गोथो जेंनानि बिजिरनाय,रिभिउ लिरबिदां,रावसोलायनाय आरो रावसोलायनाय बिजाबनि सायाव रिभिउ होनाय,गुबै रावसोलायनाय,सुजुगिरिनो लाइजाम,मोनसे गोख्रै ट्रेन्सलेसन टुडे नागिरग्रा खाबु,रावसोलायगिरि,बिहोमाहोगिरि आरो लिरगिरिफोरनि नायखांबिलाइ थागोन।इयुनाव बेयाव मोनसे गोदान खोन्दोसा रावसोलायगिरिफोरनि साख्रिनि हाथाइ,रावसोलायनायनि सप्तवेर बायदि बायदि थागोन। बेयाव सरासनस्रायै रावसोलायनायाव नुजानाय जेंना आरो गोनो-गोथो जानाय आरो जर’खायै भारतारि रावाव आरो रावनिफ्राय रावसोलायनायाव बांसिननै गोनांथि होनाय जाहोन।अदेबानि बे सानमालाइसिया भारतारि रावफोरावल’ सिमागोनां जानानै थानाय नङा।

भारताव रावखान्थियारि सानस्रिया जेरै गोदान नङा बे बादिनो सानस्रिनि मोनसे बाहागो महरै रावसोलायनाया भारत आरो जौगालु हादरफोरनि थाखाय गोदान नङा.बेफोर गोबां बांरावारि हादरफोरा सासे रावसोलायगिरिनि सिमां
  » जों रावसोलायनाय हाबा-हुखानि गोख्रै गोसारनाय हास्थायो
  » जों ट्रेन्सलेसन ष्टाडिसनि सिमनाखौ आरोबाव बांहोनो हास्थायो
  » जों रावसोलायनाय हाबायाव साबसिन-हामसिनखौ हास्थायो