ഗ്രന്ഥസൂചി അന്വേഷണം

ഡേറ്റാബേസിനായി വികസിപ്പിച്ച അന്വേഷണ എഞ്ചിന്‍ അനന്യമായതാണ്. ഗ്രന്ഥകര്‍ത്താവ്/വിവര്‍ത്തകന്‍/ വിജ്ഞാനശാഖ/പ്രസാധകര്‍/പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം തുടങ്ങിയ സാമാന്യ അന്വേഷണ ഐഛികങ്ങള്‍ക്കു പുറമെ ഈ വെബ് സൈറ്റ് ഭാഗികാന്വേഷണത്തിലൂടെയുള്ള ഡേറ്റ ലഭ്യതയും അനുവദിക്കും. പ്രത്യേക ഗ്രന്ഥകര്‍ത്താവിന്‍റെയോ വിവര്‍ത്തകന്‍റെയോ പൂര്‍ണ കൃതികളും വിവരാന്വേഷകര്‍ക്ക് അക്ഷരമാലാക്രമത്തിലുള്ള ലിസ്റ്റില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്.

ഒരു ഭാഷയില്‍ ഒരു പ്രത്യേക ശീര്‍ഷകം തിരയുകയാണെങ്കില്‍ ആ പ്രത്യേക അന്വേഷണത്തോടൊപ്പം മറ്റു ഇന്ത്യന്‍ ഭാഷകളിലേക്ക് വിവര്‍ത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ട ശീര്‍ഷകങ്ങളുടെ സമ്പൂര്‍ണ ലിസ്റ്റും അന്വേഷണ എഞ്ചിന്‍ (എസ്ഇ) ലഭ്യമാക്കും


Total No of records found : 32024 You are viewing page 1 of 3203
1
Translation Title: Jnaanodayam Original Title: The Light of Asia
Translator: N. Bappu Rao
Author: Edwin Arnold
Receiving Language: Malayalam Giving Language: English

2
Translation Title: Aama Pilaamaane Original Title: Not known
Translator: Chintamani Kar
Author: Not Known
Receiving Language: Oriya Giving Language: English

3
Translation Title: Al Quran Original Title: QURAN
Translator: Ahmad Shah
Author:
Receiving Language: Hindi Giving Language: Arabic

4
Translation Title: Amarushatakam Original Title: Amaru Shatakam
Translator: Kamlesh Dutt
Author: Amaruka
Receiving Language: Hindi Giving Language: Sanskrit

5
Translation Title: Annyayam Original Title:
Translator: K.G.K. Nair Vallamkulam
Author:
Receiving Language: Malayalam Giving Language: Arabic

6
Translation Title: Anshu Aur Muskarahat Original Title: A tear and A Smile
Translator: Mugni Amarohavi
Author:
Receiving Language: Hindi Giving Language: Arabic

7
Translation Title: Assamiya Sahitya Charithram Original Title: History of Assamese Literature
Translator: E.K. Purushothaman
Author: Birinchi Kumar Barua
Receiving Language: Malayalam Giving Language: English

8
Translation Title: Balyam Youwvvanam Koumaram Original Title: Childhood, Boyhood, and Youth
Translator: Prasanna
Author: Leo Tolstoy
Receiving Language: Telugu Giving Language: English

9
Translation Title: Bharat Pakistan Yuddha : 1971 Original Title:
Translator: Rashmi Tankha & Shivagopal Mishra
Author: Ravi Kaul
Receiving Language: Hindi Giving Language: Info Not Known

10
Translation Title: Bharatiya Sanskrti Original Title:
Translator: Shrutishila Sharma
Author: S.D. Satavalekar
Receiving Language: Hindi Giving Language: English

12345678910...>>