ഡിപിആര്‍

  മുഖവുര
  പശ്ചാത്തലം
  അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ട പ്രശ്നങ്ങള്‍
 
 
  പദ്ധതി ലക്ഷ്യങ്ങള്‍
  ഗുണഭോക്താക്കള്‍
  പദ്ധതി തന്ത്രം
  നിയമപരമായ ചട്ടക്കൂട്
  നിലവിലുള്ള സംരംഭങ്ങള്‍
 
 
  സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങള്‍
  മാനേജ്മെന്‍റ് സംവിധാനം
 
 
  ധനസഹായ മാര്‍ഗവും പ്രോജക്ട് ബജറ്റും
 
 
  ഉപസംഹാരം
  അനുബന്ധം I വിവര്‍ത്തന വ്യവസായ പരിപോഷണം
  അനുബന്ധം II: എന്‍ടിഎമ്മിനായി എന്‍കെസിയുടെ പ്രസ്താവം
  അനുബന്ധം III: ദേശീയ പരിഭാഷാ മിഷന്‍ ഘടന
 
Download Detailed project report in PDF