साधनसामुग्री

भाषांतरकारांना मदत करण्यासाठी NTM साधनसामुग्री जसे की पारिभाषिक संज्ञा, शब्दकोश इ. विकसित करत आहे. भाषांतरकारांच्या सोयीसाठी ही साधनसामुग्री ऑनलाईन उपलब्ध केल्या जात आहे.