डीपीआर

  प्रस्तावना
  संदर्भ
  मांडल्या जाणाऱ्या समस्या
 
 
  प्रकल्पाचे उद्दिष्ट
  लक्ष्य लाभार्थी
  प्रकल्प योजना
  कायदेशीर ढाचा
  चालू प्रकल्प/ गतिविधी
 
 
  तांत्रिक बाबी
  व्यवस्थापन रचना
 
 
  पैशाची माध्यमे आणि प्रकल्प बजेट
 
 
  निष्कर्ष
  जोडपत्र १: भाषांतराच्या उद्योगाला चालना देणे.
  जोडपत्र २: NTM साठी एनकेसी प्रस्ताव
  जोडपत्र ३: भारतीय अनुवाद अभियानाची रचना
 
Download Detailed project report in PDF