மொழிபெயர்ப்பு இதழ்கள்

மொழிபெயர்ப்பு ஆய்வுகள்/உரைபெயர்ப்பு ஆய்வுகள்/ மொழிபெயர்ப்பு மற்றும் அதனுடைய நூலடைவு விவரங்கள் பற்றிய தேசிய மற்றும் பன்னாட்டு இதழ்களின் பட்டியல் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. இவைகள் பெரும்பாலும் வல்லுநர் குழுவால் பார்க்கப்பட்டும், கூர்ந்தாய்வு செய்யபட்டும், அகரவரிசை அட்டவணையிலும் உள்ளவை. இவை பெரும்பாலும் மொழிபெயர்ப்பு ஆய்வுகளை உள்ளடக்கியதாக உள்ளன. இதழ்களைப் பற்றி மேலும் அறிந்துகொள்ள தயவுசெய்து கொடுக்கப்பட்டுள்ள இணைப்பிற்குச் செல்லவும்.

1. [sic]-A Journal of Literature, Culture and Literary Translation, ISSN: 1847‐ 7755 Read more...
Founded in 2009 by University of Zadar faculty members, [sic] ‐ A Journal of Literature, Culture and Literary Translation is devoted to publishing quality academic writing on the topic of literary and cultural theory, various social and cultural phenomena coming out of different literary and cultural practices and approaches, as well as to promoting quality literature in translation. It is published bi‐annually in spring and fall. Besides academic writing, [sic] puts a special emphasis on literary translation as a form of communication among cultures and sees translation as a kind of creativity similar to that of creative writing, i.e. a kind of literary practice of immense value for the language and literature from and into which the works are translated. [sic] thus supports publishing translations of foreign works translated into Croatian as well as translations of Croatian authors into foreign languages.

[sic] is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles in this journal without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI ( http://www.soros.org/openaccess ) definition of open access.

Website: http://www.sic-journal.org/home/en


2. Across Languages and Cultures, Akadémiai Kiadó, ISSN 1585‐1923, E‐ISSN 1588‐2519 Read more...
It is a multidisciplinary journal for translation and interpreting studies. Across Languages and Cultures publishes original articles and reviews on all sub‐disciplines of Translation and Interpreting (T/I) Studies: general T/I theory, descriptive T/I studies and applied T/I studies. Special emphasis is laid on the questions of multilingualism, language policy and translation policy. Publications on new research methods and models are encouraged. Publishes book reviews, news, announcements and advertisements. Language is English only. One volume of two issues annually.

Website: http://akkrt.hu/2/journals/products/linguistics/across_languages_and_cultures_eng


3. American Journal of Translation Studies Read more...
American Journal of Translation Studies, ISSN1947‐4679(Print); ISSN1947‐4687(online); is jointly published quarterly in March, June, August, and December for a total of 4 issues per year by APC Center for the Study of Languages and Cultures and Academic Press (Corporation), with offices at 2038 S 1500 E, Salt Lake City, UT 84105 USA. On the web at http://www.AcademicPress.us. ACADEMIC PRESS (CORPORATION) is an independent scholarly press specializing in monographs, revised dissertations, primary sources, textbooks, and other books reflecting scholarship in the both natural and social sciences and, also publishes academic journals.

Website: http://www.academicpress.us/journals/4679/index.aspx


4. Anuvad Read more...
Bharatiya Anuvad Parishad, New Delhi With the foundation of Translators Association of India publishing its Bilingual quarterly organ – ANUVAD was started. Its 1st Issue was brought out in August 1964. In the field of Translation, it was 1st and the only bilingual Journal in India containing thoughtful articles on theory and practice of translation. The Journal received huge applause. Editorial of the First issue was headed by Dr. Gargi Gupta as editor assisted by Vishva Nath Mishra, Sh. Krishna Gopal Agrawal, Km. Amrita Shergil, Sh. Nem Chand Mathur, Sh. Narendra Saini and Sh. Shambhu Dayal Yadav as Assistant Editors.

Website: http://www.bharatiyaanuvadparishad.org/anuvad.htm


5. Babel, John Benjamins Publishing Company, ISSN 0521‐9744, E‐ISSN 1569‐9668 Read more...
Babel is a scholarly journal designed primarily for translators and interpreters, yet of interest also for the nonspecialist concerned with current issues and events in the field of translation. Babel includes articles on translation theory and practice, as well as discussions of the legal, financial and social aspects of the translator’s profession; it reports on new methods of translating, such as machine‐aided translation, the use of computerized dictionaries or word banks; in each issue special sections on "Literary Translation" and "The Life of FIT". An established publication, Babel will appeal to all those who make translation their business and research. Contributions are written in English and French and occasionally in German, Spanish and Russian. Babel is published for the International Federation of Translators (FIT). This journal is peer reviewed and indexed in: IBR/IBZ, INIST, Linguistic Bibliography/Bibliographie Linguistique, LLBA, MLA Bibliography, European Reference Index for the Humanities, Translation Studies Bibliography, Scopus, TSA Online

Website: http://benjamins.com/#catalog/journals/babel/main


6. Chinese Translators Journal Read more...
Chinese Translators Journal (bimonthly) is a scholarly publication of the Translators Association of China. It aims at promoting the translation profession through studies of translation theory, exchange of translation skills, discussions of translation teaching and communication with international counterparts. All contributions will be first reviewed by the Editorial Department members and then anonymously by referees for its suitability for publication in the CTJ. Care should be taken by authors to avoid identifying themselves on the first page, in the top or bottom margins, or in footnotes. A separate cover page with the title of the article, the name of the author and his /her institutional affiliation should be provided. Time from submission to decision is normally within 90 days.

Website: http://www.tac-online.org.cn/en/tran/2009-10/09/content_3175320.htm


7. Cultus: the journal of intercultural mediation and communication, ISSN 2033‐2948 Read more...
Cultus, the Journal of intercultural mediation and communication, is an international refereed journal focusing on the role of culture in constructing, perceiving and translating reality. The Journal aims to develop an awareness of the interplay between language and culture in communication. Managing diversity is now an issue, as an ever growing number of people are becoming increasingly involved in communicative interactions with others from different linguistic and cultural backgrounds: in business, education, media, tourism and also through immigration and political conflict. This Journal provides a stimulating forum, focusing on the experience of both practitioners and academics; their analysis of languages and cultures, and how the differences have been, or might be, managed. The goal of this Journal is to promote research, education and training in communication by investigating language, languages, cultural models, conflict, mediation and interculturality. Furthermore, since translation is considered as mediation between cultures it will be included as a way of seeing cultural linguistics at work.

Each issue contains a selected number of internationally refereed articles broadly themed around a central topic in intercultural communication, and also includes an interview.

Website: http://www.cultusjournal.com/index.html


8. EZRAEzra Read more...
‐‐ An Online Journal of Translation, is a forum for poetry and translation. It stimulates the underexplored arts of reading in other tongues and translating for an English audience. It aims both for new knowledge of world writers and for the creation of beautiful new works. Ezra is interested in any form, style, tone or era.

Website: http://www.ezratranslation.com/Home_Page.html


9. Forum Read more...
a new interpretation and translation journal The first journal conceived jointly by Asian and Western scholars, FORUM is the brainchild of Marianne Lederer and Choi Jungwha. Its purpose is to bring together practitioners and scholars in a forum of dialogue to discuss new developments in the field of interpretation and translation. Though a handful of journals in our field already exist, the need was felt to create a truly international one that would encompass research from not only Western countries but also from Asia where research in this discipline has really taken off. This east‐west dialogue is already reflected in the Editorial Committee and International Advisory Board, which are composed of scholars from both Asian and Western universities. Supported by UNESCO as part of its commitment to cultural diversity, the journal is co‐published by the Presses Sorbonne Nouvelle (PSN), the publishing arm of the Université de la Sorbonne Nouvelle, together with the Korean Society of Conference Interpretation (KSCI) which groups together conference interpreters and translators with an interest in research. Though the inaugural edition was launched in January of this year, the journal is scheduled to appear biannually, in April and October. Manuscripts written in either English or French are accepted. The journal is currently available only in print.

Website: http://aiic.net/page/1005/forum‐a‐new‐interpretation‐and‐translation‐journal/lang/1


10. In Other Words: Read more...
This journal is for practising translators and for anyone interested in them and the world in which they work. This journal is published by the British Centre for Literary Translation with the support of the Translators Association (Society of Authors).It is published twice a year in May and November. Articles should be a maximum of 3500 words.

Website: http://www.bclt.org.uk/publications/


11. International Journal of Comparative Literature and Translation Studies (IJCLTS), ISSN: 2201‐XXXX(Print), 2201‐XXXX(Online) Read more...
International Journal of Comparative Literature and Translation Studies (IJCLTS) is a double‐blind peerreviewed academic journal published by Australian International Academic Centre PTY. LTD. The journal reflects the creativity of contemporary scholarly and artistic practice. IJCLTS welcomes original and unpublished academic articles from around the world on a wide range of topics. The journal has a scope that joins the philosophical to cultural studies. The focus is on literature and translation, but we also philosophically examine a range of other cultural expressions.

Website: http://www.ijclts.aiac.org.au


12. International Journal of Media and Translation Studies, a refereed publication of media and translation studies. ISSN‐18387837 Read more...
IJMTS comes in response to the need to bring translation and media studies into one peer‐reviewed publication to examine the increasing interdependence of translation and the media in a global media world. The journal is published twice a year by Translation Standards Institute, publisher of the successful MLA‐index refereed journal Translation Watch Quarterly, Australia's first ever refereed journal of translation studies.

Website: http://ijmts.org/


13. International Journal of Translation, Bahri Publications, ISSN 0970‐9819 Read more...
International Journal of Translation – IJT (started in 1989), is a peer‐reviewed international journal that has been publishing original research papers devoted to TRANSLATION STUDIES. It is published in March and September every year. It provides a forum for the discussion of the various theories of translation and interpreting and their practical application; the various processes involved in literary, machine and technical translations; the experience and the points of view of translators while translating & the translated texts from the point of view of cultural and sociolinguistic appropriateness.

Some of the major areas of focus are: Translation theories, Machine translation, Translation problems, Translation vs. interpreting, Computer‐assisted translation (CAT), Translation and neurology, Cultural translation, Translation and morphology, Translation processes, Translation and semantics, Translation and cognition, Natural language processing (NLP), Translation as learning strategy, Translation and equivalence, Translation and psycholinguistics, Translation and communication

Website: http://www.gelbukh.com/IJT/


14. InTRAlenia University of Bologna, ISSN 1827‐000X Read more...
InTRAlenia is a refereed online Translation Journal of the Department of Interdisciplinary Studies in Translation, Languages and Culture of the University of Bologna, Italy. It publishes articles on all aspects of translation and intercultural communication, as well as more experimental hypertextual critical works. Together with yearly volumes and special issues devoted to specific research areas (e.g. corpusbased translation studies, audiovisual and multimedia translation), it offers reviews of theoretical works and critiques of published translations, translations of poetry and prose texts vìs‐a‐vìs the original works, collections of bibliographic references, a news and a tools sections with links to events and online resources.

Website: http://www.intralinea.org/


15. Jostrans: University of Bologna, ISSN 1827‐000X Read more...
Jostrans is a free, online journal of specialized translation. It aims to create a forum for translators and researchers in specialized translation, to disseminate information, exchange ideas and to provide a dedicated publication outlet for research in specialized, non‐literary translation. This international journal is indexed with the main humanities bibliographies, including the MLA, Benjamins Translation Studies bibliography, and St Jerome's Translation Studies Abstracts Online. Jostrans is peer‐reviewed and web‐based to allow maximum flexibility and access.

The journal offers a mixture of thematic and open issues, covering the areas: features of specialized language, general and practical issues in translation and interpreting, subject field translation issues, i.e. medical, legal, financial, multi‐media, localization, etc., theoretical issues in specialized translation, aspects of training and teaching specialized translation, revision and post‐editing.

Website: http://www.jostrans.org/index.php


16. Journal of Italian Translation ISSN: 1559-8470 Read more...
Journal of Italian Translation is an international journal devoted to the translation of literary works from and into Italian‐English‐Italian dialects. All translations are published with the original text. It also publishes essays and reviews dealing with Italian translation. It is published twice a year. Journal of Italian Translation is published under the aegis of the Department of Modern Languages and Literatures of Brooklyn College of the City University of New York.

Website: http://userhome.brooklyn.cuny.edu/bonaffini/jit/


17. Journal of Translation Studies Read more...
Journal of Translation Studies, an annual publication of the Department of Translation, The Chinese University of Hong Kong, welcomes articles on any aspect of translation studies. Contributions in either Chinese or English are welcome. Articles in other languages are also considered. Authors take sole responsibility for their views. Unused articles will not be returned.

Website: http://traserver.tra.cuhk.edu.hk/eng_journal.html


18. Journal TTR: Translation Terminology Writing, ISSN‐0835‐8443 Read more...
TTR is a scholarly journal which appears biannually. It publishes articles on Translation, Terminology, Writing and related disciplines, and, in particular, special thematic issues devoted to current research in these areas. Most issues include substantial review articles on new publications. It is the official journal of the Canadian Association for Translation Studies.

Website: http://www.act-cats.ca/English/Journal_TTR/Journal_TTR.htm


19. Language and Translation Read more...
Journal of King Saud University ‐ Languages and Translation (production and hosting by Elsevier B.V.) is an English language, peer‐reviewed scholarly publication in the area of languages and translation. Journal of King Saud University ‐ Languages and Translation publishes original papers, clinical studies, reviews and case reports. Journal of King Saud University ‐ Languages and Translation is the official publication of the King Saud University and is published by King Saud University in collaboration with Elsevier and is edited by an international group of eminent researchers.

Website: http://www.journals.elsevier.com/journal‐of‐king‐saud‐university‐languages‐and‐translation/


20. Linguistica Antverpiensia Read more...
New Series – Themes in Translation Studies (LANS – TTS) is the journal of the Department of Translators and Interpreters, Artesis University College Antwerp. It is a peer‐reviewed, annual publication devoted to the study of language, translation and culture, with a special focus on translation in its many oral and written manifestations. The journal is not bound to any particular school of thought or academic group. Translation is understood to be a dynamic concept, a form of intercultural communication which has strong roots in cognitive and linguistic processes, but also in the society and culture that produce it. Indeed, it is conceived as an integral part of the production and reproduction of culture in the broadest sense.

Each issue of Linguistica Antverpiensia, New Series – Themes in Translation Studies centers on a different theme, in order to reflect the diversity of what is considered to be translation, and to offer an open forum for a wide range of scholarly approaches of a theoretical, methodological or descriptive nature, while providing them with a unifying focal point.

Website: https://lans-tts.uantwerpen.be/index.php/LANS-TTS


21. Litmus Press: Read more...
Litmus Press is a program of Ether Sea Projects, Inc., a 501(c)(3) non‐profit literature and arts organization. Dedicated to supporting innovative, cross‐genre writing, the press publishes the work of translators, poets, and other writers, and organizes public events in their support. It encourages interaction between poets and visual artists by featuring contemporary artworks on the covers of our full‐length books and in the pages of Aufgabe, our annual literary journal. By actualizing the potential linguistic, cultural and political benefits of international literary exchange, it aims to ensure that our poetic communities remain open‐minded and vital.

Website: http://www.litmuspress.org/


22. Machine TranslationISSN 0922‐6567, E‐ISSN 1573‐0573 Read more...
This journal covers all branches of computational linguistics and language engineering, especially those that incorporate a multilingual aspect.

Examines theoretical, descriptive as well as computational aspects. Features coverage of a wide range of topics, from multilingual text composition and generation to the history of machine translation. Machine Translation covers all branches of computational linguistics and language engineering, wherever they incorporate a multilingual aspect. It features papers that cover the theoretical, descriptive or computational aspects of Linguistics and Translation and Machine translation.

Machine Translation covers all branches of computational linguistics and language engineering, wherever they incorporate a multilingual aspect. It features papers that cover the theoretical, descriptive or computational aspects of any of the following topics:

machine translation and machine‐aided translation, human translation theory and practice, multilingual text composition and generation, multilingual information retrieval, multilingual natural language interfaces, multilingual dialogue systems, multilingual message understanding systems, corpus‐based and statistical language modeling, connectionist approaches to translation, compilation and use of biand multilingual corpora, discourse phenomena and their treatment in (human or machine) translation, knowledge engineering, contrastive linguistics, morphology, syntax, semantics, pragmatics, computeraided language instruction and learning, software localization and internationalization, speech processing, especially for speech translation, phonetics, phonology, computational implications of non‐ Roman character sets, multilingual word‐processing, the multilingual information society (sociological and legal as well as linguistic aspects),minority languages, history of machine translation. It has been indexed in : SCOPUS, INSPEC, Google Scholar, EBSCO, CSA, Academic OneFile, ACM Computing Reviews, ACM Digital Library, Bibliographie linguistique/Linguistic bibliography, Bibliography of Linguistic Literature, Computer Science Index, Current Abstracts, DBLP, EI‐Compendex, ERIH, FRANCIS, Gale, io‐port.net, JSTOR, Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA), Linguistics Abstracts, MLA International Bibliography, OCLC, SCImago, Summon by Serial Solutions, VINITI ‐ Russian Academy of Science

Website: http://www.springer.com/computer/ai/journal/10590


23. Meta: Journal des traducteurs / Meta: Translators’ Journal, Les Presses de l’Université de Montréal, ISSN 0026‐0452, E‐ISSN 1492‐1421 Read more...
This journal deals with all aspects of translation and interpretation: translation studies (theories of translation), teaching translation, interpretation research, stylistics, comparative terminological studies, computer‐assisted translation (machine translation), documentation, etc. While aimed particularly at translators, interpreters and terminologists, the publication addresses everyone interested in language phenomena. It is published in French, English and Spanish.

It has been indexed in: Institute for Scientific Information (ISI Web of Knowledge) : Current Contents / Arts & Humanities, Arts & Humanities Citation Index Scopus, IBZ (Internationale Bibliographie der Geistes‐ und Sozialwissenschaftlichen Zeitschriftenliteratur), IBR (Internationale Bibliographie der Rezensionen Geistes‐ und Sozialwissenschaftlicher Literatur) Francis, Google Scholar, INIST, MLA International Bibliography, Repère, Ulrich's, Scopus, Bibliographic Index (Active), Linguistic Bibliography, ERIH, AHCI‐SSCI, AERES, Member of the Canadian Association of Learned Journal (CALJ)

Website: http://www.erudit.org/revue/meta/2010/v55/n3/index.html


24. Metamorphoses Read more...
Metamorphoses is the journal of the Five College Faculty Seminar on Literary translation. Published in the spring and fall, the journal provides a forum for literary translation out of (and into) all languages, and for papers on the theory and practice of literary translation.

While Metamorphoses' focus is on original translations of poetry and prose, we will consider brief essays on the theory and practice of translation, as well as short reviews. All translations must be from the original language. We expect translators to be competent in the language of the original text or to be working closely with someone who is. Metamorphoses is primarily a journal for translation into English from any language. We publish translations of works that have been translated recently and well only if the translation is different from and at least as good as what is already available.

Website: http://www.smith.edu/metamorphoses/index.html


25. New Voices in Translation Studies IATIS, ISSN 1819‐5644 Read more...
New Voices in Translation Studies (www.iatis.org/newvoices), a new, international, refereed electronic journal covers all aspects of translation studies. Edited by Gabriela Saldanha and Marion Winters and cosponsored by IATIS (International Association for Translation and Intercultural Studies) and CTTS (Center for Translation and Textual Studies) at Dublin City University, it was created to disseminate work by new researchers (those pursuing graduate work in translation studies or who have recently begun to work and publish in the field) and to bridge what is too often perceived as a gap between "new" and "established" researchers. Publication, in English, will be yearly. The first issue includes 5 articles and abstracts of 15 recently completed dissertations. Four of the articles are based on papers presented at the first Dublin City University Postgraduate Conference in Translation Studies (2004); the fifth article was the opening speech at the same conference. Topics range from translation theory and teaching to the translation of comedy and to feminism in the context of psychoanalysis, the translation of punctuation, and translation practice. The articles are meticulously argued and documented; they are not equally strong but all are well worth reading by new and established researchers alike. This debut issue suggests that the journal will make an important contribution. (CM)

Website: http://www.iatis.org/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=28&Itemid=60


26. Norwich Papers Read more...
University of East Anglia Norwich Papers is an annual journal based at the University of East Anglia, consisting of a range of essays and papers on issues in Translation Studies. Every year the journal concentrates on a specific theme and values its contributions from a wide range of academic backgrounds.Since 1993, Norwich Papers has been published by students of the MA in Literary Translation, and, since 2003, also by students from the MA in Applied Translation Studies. The journal benefits from a new Editorial Team each year, bringing new ideas and approaches to the running of the journal.This journa's aim is not only to provide new insights into various aspects of translation, but also to give fellow students, academics and professionals working within Translation Studies in the UK and abroad the opportunity to publish their work.

Website: http://www.uea.ac.uk/lit/Norwich+Papers


27. Perspectives: Studies in Translatology, Taylor & Francis Online, ISSN 0907‐676X, E‐ISSN 1747‐6623 Read more...


This journal encourages studies of all types of interlingual transmission, such as translation, interpreting, subtitling etc. The emphasis lies on analyses of authentic translation work, translation practices, procedures and strategies. Based on real‐life examples, studies in the journal place their findings in an international perspective from a practical, theoretical or pedagogical angle in order to address important issues in the craft, the methods and the results of translation studies worldwide. Perspectives: Studies in Translatology is published quarterly. The language of publication is English although the issues discussed involve all languages and language pairs.

Website: http://www.tandfonline.com/toc/rmps20/current


28. Pusteblume: Read more...
Journal of Translation Published in the fall and spring of each academic year. This is published under the supervision of the Department of Modern Languages and Comparative Literature at Boston University. Potential contributors are invited to submit translations from fiction and non‐fiction prose, as well as poetry. Essays in English on the topic of translation are welcome, as well as any photos and artwork that pertain. Submissions are accepted year‐round.

Website: http://www.bu.edu/pusteblume/index.html


29. RANSLATION, Translation Studies Research Focus Group of the Interdisciplinary Humanities Center at the University Of California, Santa Barbara, ISSN 155‐8664 Read more...
Translation has sprung from the dialogue initiated during UCSB’s Spring 2004 symposium, “Literary Translation: Revisiting the Text in the Humanities.” On 29 April 2004, faculty and students from UCSB and other collaborating universities came together from across a variety of disciplines to address what has become an ongoing and dynamic inquiry into the interstices between the creative and scholarly activity of translation. The success of the symposium soon led to the formation of a Translation Studies Research Focus Group, comprised of faculty and graduate students who convene regularly to further examine the complex issues of translation. Translation is dedicated to the publication of original translations and scholarly work exemplifying the complex task of translation.

Website: http://www.ihc.ucsb.edu/research/translation/volumes.html


30. Saltana: A Journal of Literature and Translation, ISSN: 16996720 Read more...


Saltana is an independent, non‐profit electronic journal founded by literary translators and scholars from the fields of literature and translation studies. We publish poetry, fiction and essays from all periods of history and national traditions, in bilingual or multilingual editions, from any language into Spanish, Catalan, Basque, Galician and Portuguese or vice versa.

Website: http://www.saltana.org/frontispiece.html


31. Sayyab Translation Journal (STJ) , An internationally peer‐reviewed journal of Arabic<> English translation studies, Sayyab Books, ISSN 1757‐5222 Read more...
STJ is a refereed journal that seeks to bring professional and academic interests closer by addressing a wide range of issues related to translation, in particular from Arabic into English and vice versa, such as: theoretical and practical aspects of translation in all its forms; the translator and translation‐related legal, financial, and professional concerns world‐wide, and freelancing; implementation of technology into the translation profession; critical evaluation of new trends in translation studies; methodological, historical, comparative and didactic matters; suggesting and/or reviewing academic courses, textbooks, glossaries, pedagogical approaches to translation, and many other complex and challenging issues of translation; interpreting studies; corpus‐based translation studies; intercultural studies and translation. STJ is founded to enhance translation and Arabic‐English contrastive linguistic studies by providing the reader with high quality original pieces of research, including review articles and book reviews. As a byproduct, STJ will be an excellent avenue for cross‐cultural communication, viz. between Arabic‐speaking and English‐speaking cultures and sub‐cultures.

Website: http://www.sayyab.co.uk/stj/


32. Target -International Journal of Translation Studies, John Benjamins Publishing Company, ISSN 0924‐1884, E‐ISSN 1569‐9986 Read more...
Target promotes the scholarly study of translational phenomena from any part of the world and welcomes submissions of an interdisciplinary nature. The journal's focus is on research on the theory, history, culture and sociology of translation and on the description and pedagogy that underpin and interact with these foci. It welcomes contributions with a theoretical, empirical, or applied focus. It does not publish papers on purely practical matters. It especially welcomes papers on topics at the cutting edge of the discipline, as well as shorter positioning statements which may encourage discussion by contributors to the "Forum" section of the journal. The purpose of the review section is to introduce and discuss the most important publications in the field and to reflect its evolution. The official language of Target is English, but articles in Spanish, German or French will also be accepted. Target is double‐blind peer reviewed.

This journal is peer reviewed and indexed in: IBR/IBZ, LLBA, MLA Bibliography, Scopus, Translation Studies Bibliography, TSA Online, European Reference Index for the Humanities, Social Sciences Citation Index (SSCI), Current Contents, Social & Behavioral Sciences (CC/S&BS), Arts & Humanities Citation Index (AHCI), Current Contents/Arts & Humanities (CC/A&H)

Contents: 1.Articles, 2.Forum 3.Books Reviews

Website: http://benjamins.com/#catalog/journals/target
http://www.ingentaconnect.com/content/jbp/targ


33. The Interpreter and Translator Trainer, Online Periodicals: St. Jerome Publishing, ISSN 1750‐399X, E‐ ISSN 1757‐0417 Read more...
This is the first journal in the field of translation studies to devote its attention entirely to research in education and training. It is a refereed international journal that seeks to address issues relating to the education and training of professional translators and interpreters, and of those working in other forms of interlingual and intercultural mediation. ITT aims to provide a specialized forum for trainers, educators, researchers and professionals sharing an interest in the training of translators and/or interpreters from diverse theoretical and applied approaches, encouraging critical reflection on the many issues involved, including: curricular design; syllabus design; translator/translation competence(s); teaching and learning approaches, methods and techniques; teaching and learning resources; assessment and accreditation, amongst others. ITT seeks in particular to encourage interdisciplinary approaches incorporating appropriate research methods and results from fields such as education, curricular studies, or language acquisition, as well as others more frequently associated with translation studies, such as cultural studies, linguistics, communication studies, anthropology, psychology, cognitive science or literary studies.

Each biannual issue includes: original research articles; reviews of recent publications on or for education and training, including textbooks; a features section which will consist variously of course profiles, debates on training and educational paradigms, interviews, reviews of software/hardware, reports on events, project presentations; abstracts of Ph.D. and Masters dissertations on translator and interpreter education and training. The journal also intends to publish, when possible, English‐language translations of outstanding articles originally published in other languages, and occasional guest edited monographic issues.

The Interpreter and Translator Trainer is listed in the Arts and Humanities Citation Index and the Social Science Citation Index.

Structure of the Contents: Articles, Feature and Book reviews, Thesis Abstract

Website: https://www.stjerome.co.uk/tsa/journal/2/


34. The Journal of Translation Read more...
SIL International The Journal of Translation is an academic journal of translation theory and practice with a special interest in Bible translation and in translation involving minority languages and cultures. Its purpose is to encourage scholarship, to enlighten the reader, to stimulate thought and discussion, and to promote appropriate cross‐cultural and cross‐linguistic communication. The Journal of Translation is published without subscription, two times per year, by SIL International. Articles are published online in the form of PDF files that may be freely downloaded. Articles, book reviews and short notes published in the Journal of Translation will deal explicitly with the topic of translation and will be judged by the Editor and the Editorial Board as appropriate for publication in the journal on the basis of their scholarship, originality and relevance.

Website: http://www.sil.org/siljot/index.asp?series=932


35. The Translator , Online Periodicals: St. Jerome Publishing, E‐ ISSN 1757‐0409, ISSN 1355‐6509 Read more...


The Translator is a refereed international journal that publishes articles on a variety of issues related to translation and interpreting as acts of intercultural communication. It aims to provide a meeting point for existing as well as future approaches and to stimulate interaction between various groups who share a common concern for translation as a profession and translation studies as a discipline. The Translator puts equal emphasis on rigour and readability. Translation is understood to cover all types of translation, whether written or oral, including activities such as literary and commercial translation, various forms of oral interpreting, dubbing, voice‐overs, subtitling, translation for the stage, and such under‐researched areas as sign language interpreting and community interpreting. Extended special issues guest‐edited by leading scholars are published regularly.

Structure: articles, classics and Book review

Website: https://www.stjerome.co.uk/tsa/journal/1/


36. Transcultural: TranscUlturAl, ISSN 1920‐0323 Read more...
An online Journal of Translation and Cultural Studies, TranscUlturAl seeks to contribute to the dialogue between cultures and languages by publishing essays, translations and creative pieces that examine interrelationships between translations and cultures, past and present, in global and local contexts. This includes work that ventures beyond dominant geolinguistic and geocultural spaces, in particular those officially defined as either monolingual or bilingual.

This international journal is indexed with the main humanities bibliographies, including the MLA, Wikipedia, Linguistic Abstracts, and Benjamins Translation Studies bibliography

Website: http://ejournals.library.ualberta.ca/index.php/TC


37. trans-kom Read more...
Journal of Translation and Technical Communication Research, trans‐kom, is an academic journal for translation and technical communication research published solely on the Internet. trans‐kom publishes research findings and contributions to academic discourse on subjects concerning translation and interpreting, technical communication, language for special purposes, terminology, and related fields. Submissions are accepted in German, English, French, or Spanish. All submissions will be blind reviewed before being accepted for publication. Please format your manuscript carefully in accordance with the trans‐kom publication guidelines.

Website: http://www.trans-kom.eu/index-en.html


38. Translation and Interpreting Studies ATISA (American Translation and Interpreting Studies Translation and Interpreting, ISSN 1836‐9324 Read more...
Translation & Interpreting is a refereed international journal that seeks to create a cross‐fertilization between research, training and professional practice. It aims to publish high quality, research‐based, original articles, that highlight the applications of research results to the improvement of T&I training and practice. It welcomes contributions not only from well‐known senior scholars, but also from new, young scholars in the field. It is a free on‐line journal, hosted by the University of Western Sydney’s School of Humanities and Communication Arts, with the objective to be universally accessible to researchers, educators, students and practitioners of interpreting and translation, as well as to others interested in the discipline. Published twice yearly.

Contents: Articles and Reviews

Website: http://www.trans-int.org/index.php/transint


39. Translation and Literature , Edinburg University Press, ISSN 0968‐1361, E‐ISSN 1750‐0214 Read more...
This is an interdisciplinary scholarly journal from Edinburg University Press focusing on English Literature in its foreign relations. Subjects of recent articles and notes have included the translations of Elizabeth Tudor, Surrey's Aeneid, the Spanish Renaissance Homer, Washington Irving in Muslim translation, Mann's Aschenbach, tales from Ivan Krylov, and the erotics of translation. It embraces responses to all other literatures in the work of English writers, including reception of classical texts; historical and contemporary translation of works in modern languages; history and theory of literary translation, adaptation, and imitation.

Contributors come from many disciplines: English Literature, Modern Languages, Literary Theory, Classical Studies, Translation Studies, Translation and Literature is indexed in the Arts and Humanities bibliographies and bibliographical databases including the Modern Language Association of America International Bibliography.

Website: http://www.euppublishing.com/journal/tal


40. Translation Review Read more...
Translation Review is published twice yearly by The Center for Translation Studies at The University of Texas at Dallas and the American Literary Translators Association (ALTA). Started in 1978, Translation Review is unique in the English‐speaking world. While many literary journals publish translations of the works of international authors in English translation, Translation Review focuses on the theoretical, critical, practical, and cultural aspects of transplanting a literary text from one language into another. Translation Review provides translators, scholars, and readers a forum to cultivate a dialogue about the importance of translation in a globalized world, to illuminate the challenging difficulties involved in transplanting a text from a foreign culture into English, and to increase the visibility and status of the translator in our contemporary world. Translation Review serves as a major critical and scholarly journal to facilitate cross‐cultural communication through the refined art and craft of literary translations.

Website: http://www.utdallas.edu/alta/publications/translation-review


41. Translation Spaces , ISSN 2211‐3711, E‐ISSN 2211‐372X Read more...
Translation Spaces is an annual, peer‐reviewed journal that recognizes the global interdisciplinary impact of translation. The journal envisions translation as a complex set of socio‐cultural spaces where people and populations encounter one another to share knowledge, beliefs, and values. These global spaces of encounter are virtual, as in the boundless cyberspace of today’s Internet, and physical, as in the world’s rapidly expanding multilingual and multicultural cities. They are also disciplinary: arenas of discourse within which scholars explore those social‐cultural frontiers where translation practice and theory interact most dramatically with the emerging landscape of contemporary, urban globalization. As such, the journal actively encourages researchers from such diverse domains as communication studies, information technology, economics and commerce, law and government, science, and news and entertainment to engage translation scholarship. To achieve this end, each annual edition of the journal offers an editorial article, followed by seven academic articles associated with the seven permanent topical tracks to appear in each annual volume. Each year, an additional track will be designated to expand one of the permanent tracks, or to cover a specially identified topic. The seven permanent tracks are Translation, Globalization, and Communication Technology; Translation, Information, Culture, and Society; Translation, Government, Law and Policy; Translation, Computation, and Information; Translation and Entertainment; Translation, Commerce, and Economy; and Translation as an Object of Study.

The journal explicitly aims to stimulate an ongoing interdisciplinary and inter‐professional dialogue, online and in print, among diverse communities of research and practice. Although the language of the print and electronic versions of the journal will be English, the publication will provide, through an innovative complementary web site, the means by which content and dialogue can be translated by others in as many languages as possible, providing a powerful contemporary channel for multilingual dialogue and translation. The journal's innovative web site will also feature topic‐oriented blogs (one for each track), discussion/debate boards with threaded commentary, an online interview section, scheduled online discussion days based on the articles or papers, and a section containing new publications and references.

This journal is peer reviewed and indexed in: IBR/IBZ, MLA, BL, LLBA, TSB, TSA Online.

Website: http://benjamins.com/#catalog/journals/ts/main


42. TRANSLATION STUDIES IN THE NEW MILLENNIUM, Read more...
an international journal of translation and interpreting by the School of Applied Languages, Bilkent University the published in English, French, Turkish and German. This journal is to provide a forum for the exchange of ideas between theoreticians and practitioners about important issues in translation studies.

Website: http://www.bilkent.edu.tr/~sal/tsnm.html


43. Translation Studies, Routledge, ISSN 1478‐1700, E‐ISSN 1751‐2921 Read more...
Translation Studies, international peer‐reviewed journal published by Routledge, explores promising lines of work within the discipline of Translation Studies, placing a special emphasis on existing connections with neighboring disciplines and the creation of new links. It aims to extend the methodologies, areas of interest and conceptual frameworks inside the discipline, while testing the traditional boundaries of the notion of “translation” and offering a forum for debate focusing on historical, social, institutional and cultural facets of translation. In addition to scholars within Translation Studies, it invites those as yet unfamiliar with or wary of Translation Studies to enter the discussion. Such scholars include people working in literary theory, sociology, ethnography, philosophy, semiotics, history and historiography, theology, gender studies, postcolonialism, and related fields. The journal supports the conscious pooling of resources for particular purposes and encourages the elaboration of joint methodological frameworks.

Website: http://www.tandfonline.com/toc/rtrs20/current


44.Translation Studies: Read more...
Edited by Dr. Farzaneh Farahzad, this journal is published in Tehran by the Iranian Center for Translation Studies, Allameh Tabataba’i University.

Website: http://www.translationstudies.ir/cms/en


45. Translation Today, National Translation Mission, ISSN 0972‐8740 Read more...
Translation Today is a biannual journal published by NTM that features articles about translation and translator related issues. It provides information to the translators who are interested to know more about the current trends, approaches, tradition, criticism etc in translation. The journal also intends to raise awareness about translation, its possibilities and potentialities.

Website: http://www.ntm.org.in/languages/english/translationtoday.aspx


46. Translation Watch Quarterly Read more...
Translation Standard Institute The aim of Translation Watch Quarterly is to publish original research or contribution to the existing literature on translation and interpreting standards, practices, and policy. Published four times a year. It is the official journal of Translation Standards Institute, the world's first translation‐dedicated standards organization, devoted to the study and promotion of knowledge about translation and interpreting quality standards. Each quarterly issue contains original refereed articles, country profiles, and book reviews.

Website: http://www.translocutions.com/tsi/twq/twq_main.htm


47. Translation: Read more...
An Interdisciplinary journal, Nida School of Translation Studies With this publication, the editors present the new international peer‐reviewed journal translation, which from January 2012 will be published twice a year. The journal—a collaborative initiative of the Nida School of Translation Studies—takes as its main mission the collection and representation of the ways in which translation as a fundamental element of culture transforms our contemporary world. Our ambition is to create a new forum for the discussion of translation, offering an open space for debate and reflection on what we call post‐translation studies, moving beyond disciplinary boundaries towards wider transdisciplinary discourses on the translational nature of societies which are increasingly hybrid, diasporic, border‐crossing, intercultural, multilingual, and global.

Website: http://translation.fusp.it/


48. Translation: Computation, Corpora and Cognition, ISSN 2193‐6986 Read more...
This open access journal aims to be a platform for knowledge exchange in the field of the empirical study of translation, targeting a wide range of approaches as well as a diverse readership. The journal follows an immediate open access policy which both gives the authors control over the copyright of their ideas and facilitates a restriction‐free global exchange of novel research knowledge within a short time. At the same time, the journal adheres to international quality standards by assuring a double blind peer reviewing.

Website: http://www.t-c3.org/index.php/t-c3


49. Translation and Interpreting Studies ATISA (American Translation and Interpreting Studies Association), ISSN 1932‐2798, E‐ISSN 1876‐2700 Read more...
TIS is a biannual (Spring/Fall), peer‐reviewed journal designed to disseminate knowledge and research relevant to all areas of language mediation. TIS seeks to address broad, common concerns among scholars working in different areas of Translation and Interpreting Studies, while encouraging sound empirical research that could serve as a bridge between academics and practitioners. The journal is also dedicated to facilitating communication among those who may be working on related subjects in other fields, from Comparative Literature to Information Science. Finally, TIS is a forum for the dissemination in English translation of relevant scholarly research originally published in languages other than English. This journal is peer reviewed and indexed in: Translation Studies Bibliography, MLA, LB, LLBA, Scopus, TSA Online and in the following Thomson Reuters (ISI) services: Arts and Humanities Citation Index, Social Sciences Citation Index, Current Contents/Social and Behavioral Sciences, Current Contents/Arts & Humanities.

Website: http://www.atisa.org/TIS/index.html


50. Words without Borders: Read more...
Founded in 2003, Words without Borders promotes cultural understanding through the translation, publication, and promotion of the finest contemporary international literature. Our publications and programs open doors for readers of English around the world to the multiplicity of viewpoints, richness of experience, and literary perspective on world events offered by writers in other languages. We seek to connect international writers to the general public, to students and educators, and to print and other media and to serve as a primary online location for a global literary conversation.

Words without Borders publishes original translations into English of fiction, nonfiction, poetry, drama, and interviews. It does not publish literature written in English, and does not consider work that has already been published in English translation. It will consider up to five poems from a single contributor. The average prose submission is about 2500 words, but we do publish shorter and longer pieces. We prefer short stories, but will consider novel extracts that stand as independent pieces. Submissions must include a biographical summary of the author and information on the original publication and background of the piece. Translators need not secure rights, but should ascertain that rights are available.

Website: http://wordswithoutborders.org/about/