விரிவான திட்ட அறிக்கை

  முகப்புரை
  சூழல்
  எதிர்நோக்கும் சவால்கள்
 
 
  திட்ட இலக்குகள்
  திட்டப் பயனாளிகள்
  செயல்திட்டம்
  சட்ட அமைப்பு முறை
  தொடக்க முயற்சிகள்
 
 
  தொழில்நுட்பப் பிரச்சினைகள்
  நிருவாக ஏற்பாடுகள்
 
 
  நிதியம் மற்றும் திட்ட வரவுசெலவுத் திட்டம்
 
 
  முடிவுகள்
  பிற்சேர்க்கை I: மொழிபெயர்ப்புத் தொழில்துறைக்கு ஊக்கமளித்தல்
  பிற்சேர்க்கை II: தேசிய அறிவுசார் ஆணையத்தின் என்டிஎம்மிற்கான முன்மொழிவு
  பிற்சேர்க்கை III: தேசிய மொழிபெயர்ப்புத் திட்டத்தின் கட்டமைப்பு
 
Download Detailed project report in PDF