పత్రికలలోని వార్తల కత్తిరింపు

జాఅస దేశవ్యాప్తంగా వివిధ భాషలలో వర్క్షాపులు, సదస్సులు, శిక్షణా శిఖరాలు వంటివి అనేక కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తుంది. ఈ సంఘటనలు జాతీయ, ప్రాంతీయ పత్రికలలో అచ్చువేశారు. అలా వార్తలో వచ్చిన వార్తా విశేషాలు ఈ విభాగప్రదర్శనలో ఉన్నాయి.
 

2013

» India Invests in Machine Translation to Aid Higher Ed - 09 December, 2013
» Indian Govt To Build Machine Translation System For 22 Indic Languages - 14 November, 2013
» Indian Govt To Build Machine Translation System For 22 Indic Languages - 14 November, 2013
» Machine Translation Engine For 22 Indian Local Languages is Being Built - 11 November 2013
» Need of translating higher education texts books into Regional Languages - 07th Novemeber 2013
» Experts explore Namma kannada words at workshop - 07th Novemeber 2013
» Unavailability of Scientific technical glossaries - 07th Novemeber 2013
» Inauguration of Kannada Glossary Workshop at Manasagangothri - 07th November 2013
» Kannada Glossary Workshop - 06th November 2013
» Inaugural function of workshop for the preparation of Glossary of History, Mathematics, Philosophy, Political Science into Manipuri from 14th to 19th October, 2013, at SCERT, Lamphelpat, Imphal, Manipur Hueiyen Lanpao 15th October 20133
» Inaugural function of workshop for the preparation of Glossary of History, Mathematics, Philosophy, Political Science into Manipuri from 14th to 19th October 2013, at SCERT, Lamphelpat, Imphal, Manipur Poknafam 15-10-2013
» Glossary Preparation workshop news on Marathi daily, "NAVPRABHA" - 29th October 2013
» NTM project Director Prof. V.Saratchandran Nair was invited to the Dept of Official Language, Govt of Goa. - 15th October 2013
» Glossary preparation workshop in Konkani Language in Goa. - 11th October 2013
» Prof. V.Saratchandran Nair speaking during the inaugural session of the glossary preparation workshop in Konkani on 3rd Oct., 2013 at Goa State Central Library, Panaji Goa. 4th October 2013
» Proper plan to aid growth of languages stressed - 18 July 2013
» 21-day workshop on translation of knowledge texts - 17 July 2013
» Training for teachers begins at CIIL - 16 July 2013
» Churning the pool - 3 July 2013
» Orientation program on translation begins at KU - 04 June 2013
» Programme to translate Knowledge Texts in English in to Indian Languages - 29 May 2013
» Programme to translate Knowledge Texts in English in to Indian Languages - 29 May 2013
» Gains in translation - Monday 6 May 2013
» National Translation Mission conducts orientation programme - The Sentinel - 18 January 2013
» Orientation programme on translation concludes - 02 February 2013
» 'Translation system getting ready in 22 languages' - The New Indian Express
» Indian Govt To Build Machine Translation System For 22 Indic Languages - MediaNama.com
 
 

Archives