ಪ್ರೊಮೋಗಳು

జాఅస మాధ్యమం జానపద ప్రదర్శన కార్యక్రమాలను భారతదేశ అన్నీ షెడ్యూల్డు భాషలలో రాబోవు సంవత్సరాలోల ఒక వరుసకూర్పు పరంపరగా సిద్ధం చేస్తుంది. ఇప్పటికే రెండు ప్రకటనలు పూర్తి చేశారు. కథ చెప్పడం, పఠ చిత్రాలు (scroll painting), మరొకటి అంతర – సంజ్ఞానువాదానికి సంబంధించినది. ‘పఠచిత్రం’ అనేది ముఖ్యగా జానపద ప్రదర్శన పశ్చిమ ప్రాంతాంలో ఉన్న పశ్చిమ బెంగాల్.